Foto-impressie van de Welgezinde dagen 2019 

Goede vrienden van onze Gemeenschap,

In deze dagen van “afzondering” waar wij elkaar niet kunnen begroeten en ontmoeten in onze liturgische vieringen, beloven wij innig met u allen verbonden te blijven in het gebed, waarin we steeds uw intenties opnemen.
Wij blijven zeker “hoorbaar” verbonden met al onze vrienden, met zieken en eenzamen, tijdens de eucharistievieringen die we uitzenden via Radio Maria, elke woensdag en zaterdag om 9 uur. Jezus komt dan werkelijk naar u toe in de geestelijke communie.
Wees er van overtuigd: wij staan onder de bescherming van onze hemelse Moeder Maria als we in deze dagen trouw blijven aan het bidden van de Rozenkrans.
De tijd is gekomen om te bidden voor de bekering van de wereld en de genezing van de mensheid. Dan zal de Corona moeten wijken voor het Kroontje van Gods Barmhartigheid.
Veel moed en volharding, één in het gebed!
Vader Bernard
en de hele Gemeenschap Moeder van Vrede.

Onze gebedstijden (om in verbondenheid mee te bidden)
7 u. Lauden
7.30 u. H. Mis / woe. en zat. om  9 u.
8 u. Rozenkrans blijde mysteries
12 u. Rozenkrans droevige mysteries
17.30 u. Vespers / zondag om 15.30 u.
18 u. Rozenkrans glorierijke mysteries
21 u. Aanbidding

Bid met ons

Brieven uit de abdij

Goede vrienden van onze Gemeenschap,

Hoe gaat het met ieder van jullie in deze ‘stille tijd’? Dit jaar beleven wij een toch wel een bijzondere en unieke vastentijd waarin we ons nóg meer kunnen toeleggen op het gebed, op onze relatie met de Heer en zijn Moeder.  Ook al kan je nu  niet meer tot bij ons komen in de abdij, wij blijven met jullie allen verbonden in ons gebed en wij dragen jullie aan Jezus op in de dagelijkse eucharistie. Wij vergeten jullie niet!

Om deze verbondenheid toch wat meer “tastbaarder” te maken, kregen we een tip om regelmatig iets te posten op onze website. Dat willen we heel graag doen: jullie laten delen in ons leven, een bemoedigend woordje spreken, een troostvol gebaar stellen… We laten jullie niet in de steek in deze moeilijke periode.

Meer dan ooit worden we opgeroepen om onze toevlucht te nemen tot het gebed. De rozenkrans is ons geestelijke wapen tegen de machten van het kwaad, tegen de bedreigingen van besmetting, ziekte en dood. Laten we niet bevreesd zijn, maar beslissen om elke dag een halfuurtje tijd te maken voor het gebed, liefst samen in het gezin. Het zal vrede en rust brengen in het hart van iedereen.

De gebedsdag op zaterdag 4 april zal helaas niet kunnen doorgaan in onze Gemeenschap. Wees niet ontmoedigd! Jullie kunnen thuis met ons meebidden. De eucharistie van deze gebedsdag wordt uitgezonden langs Radio Maria om 9 uur. Vader Bernard zal, zoals gewoonlijk, een bemoedigend woord tot jullie allen spreken. Daarna bidden wij de rozenkrans en doen we onze toewijding aan Maria. Zij zal ons onder haar mantel beschermen, ons opnemen in haar Onbevlekt Hart. Uiteindelijk zal haar Onbevlekt Hart triomferen!

Toewijding aan Maria
Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde, wij komen tot bij U.
Wij verkiezen U opnieuw tot onze Moeder. Wij vertrouwen ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.
Neem deze toewijding van ons aan en wil ons geleiden op de weg van de vrede.
Hoor ons roepen tot U in onze nood,
in deze moeilijke situatie waarin besmetting, ziekte en dood ons bedreigen.
Hoor ons in onze onmacht tegenover zoveel zonde en kwaad.
Hoor ons in ons verlangen naar Jezus in de Eucharistie
nu wij er niet meer kunnen aan deelnemen. Wat wij niet kunnen, zult gij in ons bewerken.
Zegen onze kinderen, bemoedig onze jeugd. Zegen onze gezinnen, troost onze zieken,
sta de stervenden bij, geef moed aan de bejaarden
en licht aan hen die alleen door leven moeten gaan.
Zegen onze gemeenschap, onze parochie en de hele wereld.
Wees allen nabij  en leer ons bidden om de Geest die alles nieuw maakt.
Geef ons meer geloof in uw Zoon Jezus Christus
en leer ons bidden in vertrouwen en overgave.
Moeder Maria, kom bij ons wonen en toon ons de weg die leidt naar de echte vrede,
naar liefdevol samenleven met elkaar, naar de vrede die alleen God kan geven,
omdat Hij liefde is.

Zr. Greta

Goede vrienden van onze Gemeenschap,

Om onze verbondenheid in deze bijzondere dagen iets meer “tastbaarder” te maken, geven wij hier de mogelijkheden om in de komende dagen met ons mee te bidden langs Radio Maria.

• deze middag om 12.15 u. bidden we vanuit de abdij live de rozenkrans.
• zaterdag 4 april (gebedsdag) om 9 u. de Eucharistie
• woensdag 8 april om 9 u. de Eucharistie en om 12.15 u. de rozenkrans
• Witte Donderdag 9 april om 20 u (en niet om 18.30 u.!) de herdenking van het Laatste Avondmaal
• Goede Vrijdag 10 april om 20 u. de kruishulde
• Stille Zaterdag 11 april is er geen Eucharistie om 9 u.

De Paaswake (11 april) en de Paasmis op Pasen (12 april) zullen niet uitgezonden worden langs Radio Maria, maar zullen live stream vanuit de abdij gevolgd kunnen worden op internet. Meer gegevens daarover volgen binnenkort.

Verbonden groeten van ons allemaal !
zuster Greta

Boodschap uit Medjugorje van 25 maart 2020
Lieve kinderen!

Ik ben al die jaren bij u om u te leiden op de weg van het heil. Keer terug naar mijn Zoon, keer terug tot het gebed en het vasten.
Kindertjes, laat toe dat God spreekt tot uw hart, want Satan regeert en verlangt uw levens te vernietigen en ook de aarde waarop ge rondloopt. Wees moedig en beslis om heilig te worden. Gij zult de bekering zien gebeuren in uw hart en in uw families; het gebed zal zich doen horen, God zal uw smeekgebed verhoren en u de vrede schenken.
Ik ben met u en ik zegen u met mijn moederlijke zegen.

Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
God heeft een heilsplan waardoor Hij de mensheid wil redden uit de grote ellende van de zondeval. Dit is een werk van lange adem, want die mensheid is weerbarstig. De zonde, de hoogmoed heeft hen halsstarrig gemaakt. De geschiedenis heeft dit duidelijk bewezen. God riep profeten om het volk tot inzicht te brengen. Johannes de Doper kwam om de weg te banen voor de komst van Gods Zoon. Jezus kwam en gaf zijn leven om de mensen te verlossen uit zonde en dood. Hij maakte zelfs de weg vrij naar het Koninkrijk der hemelen, het huis van de Vader. Daartoe verzamelt Jezus een nieuw Godsvolk dat de Kerk is. Dit volk moet Zijn dood verkondigen en blijden tot Hij wederkomt dat Hij verrezen is. Toch blijft de wereld onverschillig en woekert de zonde wereldwijd. God geeft echter zijn plan niet op. Hij zendt Maria naar de mensen om de weg te effenen voor de wederkomst van haar Zoon. God laat dit door een teken zien: de Moeder Gods laat zich even zien op aarde op 24 juni 1981, het geboortefeest van Johannes de Doper. Wat God van plan is, het is nooit “bij toeval”.

Maria is de nieuwe Johannes de Doper die de weg bereidt voor Jezus’ wederkomst. Maria is nu diegene “die roept in de woestijn”. Haar boodschap klinkt bijna als een noodkreet: “Keer terug tot Mijn Zoon…” Velen hebben afgehaakt. “Keer terug tot het gebed..” Velen laten het gebed achterwege. “Keer terug tot het vasten…” In deze welvaart lukt het vasten hun niet. En nu komt daar plots en onverwacht het Coronavirus de wereld lam leggen. Als een onheilspellende rode draak. “Is dit een straf van God?” vraagt men zich af. Neen! Zo gaat God niet te werk! Maria zegt daar niets over. Maar Zij zegt wat het wel is: “Het is Satan die regeert!” En die is er op uit de mens te vernietigen. Waar de wereld God miskent, waar de wereld Jezus wegduwt, daar maakt men plaats en ruimte voor de duivel. Daarom vraagt en smeekt Maria: “Laat God toch toe te spreken in uw hart!” Zo gemakkelijk laat de mens zich verleiden tot zonde en kwaad. Dat vraagt geen inspanning.

Daarom roept Maria ons op moed te houden en te doen wat God vraagt: de weg naar de heiligheid volgen, de weg van het ware leven, eerbied hebben voor het leven dat uit Gods hand komt. Wij zijn heel dankbaar en vol bewondering voor de grote inzet van zoveel mensen, dokters, verplegenden, verzorgers… die zich inspannen om mensenlevens te redden, een intense strijd tegen de vernietigende kracht van het coronavirus. Is de tijd dan ook niet gekomen om de miljoenen levens van kinderen te redden die reeds moeten sterven vòòr ze geboren worden? Zolang deze strijd niet geleverd wordt met evenveel inzet, staat de wereld niet zuiver voor God. Daarom ook is de enige uitweg om het virus te overwinnen ons volgehouden gebed tot God. Bidden voor de bekering van de wereld. Wie zijn hart weer openstelt voor God zal de bekering zien gebeuren in zijn eigen leven en in de families. Nu we een tijdlang naar de kerk niet kunnen, maken we van onze woning een kleine huiskerk. God zal er binnenkomen en ons smeekgebed verhoren!

vader Bernard

Om even bij stil te staan

Kalender van de gemeenschap

Maandag 2 maart: 14u: Biddende Moeders komen hier uit regio Menen.

Donderdag 5 maart: Aanbiddingsdag van 10-22u. Van 21u tot 22u is er geleide aanbidding. Welkom!

Zaterdag 7 maart: Gebedsdag. Allen welkom.

maandag 9 maart: gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’, om 19.30u

Di 10 maart: Namiddag: vormelingen uit Esen, Beerst, Vladslo komen.

’s Avonds gebedsgroep te Meetkerke, met H.Mis, rozenkrans en overweging van de boodschappen van Maria uit Medjugorje.

Zaterdag 14 maart: 2de beurt van de Eerste Communiecatechese van 10.30u-16u.

Zondag 15 maart: St Jozefskring. Na de eucharistie is er hernieuwing van de huwelijksbeloften. Ook mensen die niet zijn aangesloten bij de St Jozefskring, zijn welkom om hun huwelijksbeloften te hernieuwen. Heel erg mooi en belangrijk! Het is ook de maand toegewijd aan de H.Jozef, de patroon van de St Jozefskring en de patroon van alle gezinnen.

Vrijdag 20 maart: 15u: start van de “24 uur voor de Heer” – met de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Naar jaarlijkse gewoonte is er 24 uur aanbidding van het H.Sacrament, op ‘halfvasten’. Dit is een initiatief van onze Paus Franciscus. Mensen die wensen te komen voor de nachtaanbidding: graag melden bij zr.annelies.mvv@gmail.com (of 059 27 86 71).

Zaterdag 21 maart: Verder verloop van de 24-uur tot en met 15u. Dan eindigen we met het bidden van het kroontje in de kerk. .

Di 24 maart: van 20-22u: Aanbidding op de vooravond van het feest van Maria Boodschap.

Woe 25 maart: Maria Boodschap. H.Mis om 9u.

Zaterdag 28 maart: vormelingen uit Gistel komen hier voor een ‘Godelievedag’. Ze hebben verschillende workshops waardoor ze deze heilige beter leren kennen. We sluiten de dag af met een gebedsmoment in de kerk, samen met de broeders en de zusters.

Di 31 maart: gebedsgroep ‘het Cenakel’ te Sente.

Donderdag 2 april: Aanbiddingsdag van 10-22u. Van 21u tot 22u is er geleide aanbidding. Welkom!

zaterdag 4 april: Gebedsdag. Allen welkom. 8.30u: lauden – 9u: Mis – rozenkrans en aanbidding; biechtgelegenheid – picknick

Start van de Goede Week

Zondag 5 april: Palmzondag

H.Missen om 8u en om 10u telkens met palmwijding en passieverhaal

Maandag 6 april:
17u: vespers (en niet om 17.30)
18.30u: biechtviering met kans tot persoonlijke belijdenis, en aanbidding en rozenkrans.

Donderdag 9 april: Witte Donderdag

18.30u : herdenking van het Laatste Avondmaal
20u: Aanbidding aan het Rustaltaar tot 24uur, met voorlezing uit de afscheidsrede van Jezus in het evangelie van Johannes

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag

15u : kruisweg (bij goed weer buiten)
met aansluitend noveen tot de Barmhartige Jezus

20u: kruishulde met passieverhaal, kruisverering en communiedienst

Zaterdag 11 april: Stille Zaterdag

20u: wake met Maria (met rozenkrans)

21u: Paaswake

Zondag 12 april: Pasen

Feestelijke Mis om 8u en om 10u!

15u: rozenkrans

15.30u: vespers met lof

Wie zich wenst in te schrijven voor het paastriduüm (vanaf Wi Donderdag: 16u tot en met Pasen:11.30u) kan zich wenden tot zr Annelies (zr.annelies.mvv@gmail.com) De plaatsen zijn beperkt! Ook als u vroeger deelnam, gelieve toch opnieuw in te schrijven, zo heeft iedereen evenveel kans.

Maandag 13 april: Paasmaandag. De H.Mis is om 9uur

Om 19.30u: gebedsgroep ‘hulp der christenen’

Di 14 april: H.Mis om 9uur.

Vormelingen uit Bekegem en Eernegem komen om zich voor te bereiden op hun vormsel en om kennis te maken met onze Gemeenschap

Om 19.30u: gebedsgroep te Meetkerke

Donderdag 16 april: H.Mis om 9uur.

Vrijdag 17 april: H.Mis om 9uur.

Zondag 19 april: Barmhartigheidszondag en St Jozefskring. Na de Mis van 10u is er aanbidding met teksten van de H. zr Faustina en biechtgelegenheid.

Dinsdag 28 april: gebedsgroep ‘het Cenakel’ te Sente

Die avond is er gebedsavond voor Roepingen waar we op uitgenodigd zijn om mee te bidden en te getuigen; in Oeselgem, bij EH Deleersnijder.

Zaterdag 2 mei: gebedsdag. Allen welkom

Za 9 mei: derde beurt van de eerste communiecatechese

Actueel

Als gevolg van de maatregelen die de overheid en de Kerk hebben genomen i.v.m. het besmettingsgevaar van het coronavirus heeft de gemeenschap het volgende beslist:
1. De cafetaria is gesloten (tot Pasen)
2. De Eucharistie op zondag om 10 uur gaat niet door. De kerk is wel open voor persoonlijk gebed. We moedigen alle gelovige vrienden aan om in deze uitzonderlijke omstandigheden de Eucharistie op zondag te volgen op Radio Maria (10 u.), op TV. of andere kanalen.
3. De catechese van de St.-Jozefskring gaat niet door op de derde zondag van maart. Ook de tweede beurt eerste commmuniecatechese op zaterdag 14 maart gaat niet door.

Het zijn moeilijke omstandigheden en pijnlijke beslissingen, hopelijk kan iedereen daarvoor begrip opbrengen. We hopen dat deze situatie niet langer moet duren dan nodig en blijven ondertussen vurig bidden in verbondenheid met elkaar.

Beste Lezers,
Op Radio Maria werd gevraagd om de volgende info door te geven aan wie we kunnen bereiken:
Omdat de mensen niet naar publieke kerkdiensten kunnen gaan, worden er op Radio Maria extra zondagsmissen uitgezonden op zaterdagavond 18u15 en zondagavond 18u15.
Daarnaast worden zoals gewoonlijk uitgezonden: de zondagsmis om 10u en de weekmissen van maandag tot en met zaterdag om 9u.
Op Facebook kan men ook de missen van E.H. Andy Penne volgen.
Hoe Radio Maria beluisteren?
* Digitale radio: met DAB+radiotoestel
* Kabel TV: via telenet KANAAL 912
* Website: www.radiomaria.be
Internetradio: Radio Maria
Namens pater Guy Borreman sj
Zr Lucienne

Terwijl de priester(s) en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontmoeten in de heilige Communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering mee volgen, het gebed om geestelijke communie.

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.