Goede vrienden van onze Gemeenschap

Welkom ! De vrede van Jezus en zijn Moeder Maria zij in jullie harten.
Hoe gaat het met jullie? Het samenleven neemt stilaan weer zijn gewone vorm aan. Ook in de kerk kunnen we weer bijeen komen om te bidden en Eucharistie te vieren. Uiteraard blijft het noodzakelijk om ons daarbij verantwoordelijk te gedragen.
In de abdij gaan alle heilige Missen en gebedsmomenten weer normaal door, zonder beperking op het aantal aanwezigen. Zolang het weer het toelaat, doen we dit op zondag (10 uur) buiten. We beginnen om 9.30 uur met de rozenkrans als voorbereiding op de ontmoeting met Jezus in de Eucharistie. Bij slecht weer gaat alles door in de kerk + eventueel in de St.-Jozefszaal.
In 2022 bestaat onze Gemeenschap 30 jaar en daarvoor zijn we de Hemel maar ook jullie heel erg dankbaar, voor de steun en het gebed die we mogen ervaren. Hoe we deze verjaardag zullen vieren… daar horen jullie nog van!
In samenwerking met Radio Maria – die een jubeljaar viert omwille van hun 10 jaar bestaan in Vlaanderen – houden we alvast een gezinsweekend “Welgezind met Radio Maria” op 29-30 april en 1 mei 2022. Hou dit weekend zeker vrij in de agenda!
Tot slot deze raad die Maria zelf ons heeft gegeven: “Wees er bewust van dat het leven kort is (…) Maak u niet zo bezorgd over de wereldse dingen, maar zie verlangd uit naar de hemel die ons uiteindelijk doel is.”
Van harte en heel genegen,
zuster Greta en de broeders en zusters van de Gemeenschap Moeder van Vrede

Actueel

14 september 2021 Feest van de Kruisverheffing

Betreft: Zelfstudiepakket om het katholiek geloof beter te leren kennen en te kunnen doorgeven.

Beste broeder of zuster in Christus,
Toen de Heer Jezus, vijftig dagen na de Verrijzenis, ten hemel opsteeg om voor ons aan de rechterhand van de Vader ten beste te spreken, gaf Hij ons ook de grote opdracht: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb” (Mt. 28, 18b-20a). Eeuwenlang heeft de Kerk in onze streken het tweede deel van dit gebod ten uitvoer kunnen brengen omdat velen zichzelf kwamen aandienen als leerling. Vandaag is dit niet meer het geval en moeten wij opnieuw doen wat de eerste generatie christenen deed: gaan, en tot leerlingen van de Heer maken. Dit is wat de laatste pausen herhaaldelijk missionering of nieuwe evangelisatie hebben genoemd.
Heel wat gelovigen hebben zich geëngageerd in nieuwe bewegingen of gemeenschappen en hebben doorheen de jaren kostbare vorming ontvangen. Toch ontbreekt het vaak aan een systematische catechese van de volledige geloofsschat. Dit laatste is echter nodig om de geloofsschat eigen te maken en de goddelijke en menselijke deugden in ons te laten toenemen. Dan pas is men in staat om het geloof aan anderen door te geven, te beginnen met kinderen en familie, vrienden en collega’s. Om hieraan tegemoet de komen, heeft de Amerikaanse pater John Hardon S.J., dienaar Gods, jaren geleden een zelfstudiepakket ontwikkeld om systematisch het geloof te bestuderen en zich steeds meer eigen te maken. Hij was er zich terecht van bewust dat naast kennis ook een geordend gebedsleven noodzakelijk was, opdat het geloof echt vrucht zou kunnen dragen door een daadwerkelijke liefde. In het studiepakket besteedt hij daarom ook aandacht aan de ontwikkeling van het innerlijk leven.
Het eerste deel van dit studiepakket, de Basiscursus Katholieke Catechese, werd door enkele vrijwilligers vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald en eind 2019 uitgegeven. Sinds begin 2020 zijn in Vlaanderen heel wat mensen begonnen met die zelfstudie en de feedback is zeer positief. Voor velen gaat een hele wereld open, wat een bron is van grote vreugde voor de deelnemers. Ondertussen zijn ook op enkele plaatsen gespreksgroepjes ontstaan die ongeveer eenmaal per maand samenkomen om bepaalde delen van de cursus te bespreken.
Op vraag van de Gemeenschap Moeder van Vrede willen wij graag meer mensen wegwijs maken in dit pakket, zodat ook zij zelfstandig het geloof kunnen bestuderen. Daartoe nodigen wij u graag uit op een info-avond in Abdij Ten Putte te Gistel op woensdagavond 27 oktober 2021. De info-avond vangt aan om 19.30 uur. Aarzel niet om andere gelovigen te informeren over dit initiatief, zodat ook zij aanwezig kunnen zijn.
Wanneer: woensdag 27 oktober 2021 van 19.30 tot 21.00 uur Waar: Abdij Ten Putte, Abdijstraat 84, 8470 Gistel
Om logistieke redenen vragen wij u om uw komst aan te kondigen via jean1.bosch@gmail.com of telefonisch via 0474 32 53 11 of 011 72 04 88.
Ter ere Gods,
E.H. Servaas Bosch namens de catechesewerkgroep

Kalender van de abdij

Donderdag 2 september: eerste donderdag van de maand. Aanbidding van 10-22u, met het laatste uurtje geleide aanbidding. Allen welkom.

Zaterdag 4 september: eerste zaterdag, gebedsdag. U kunt uw picknick meebrengen en opeten in de cafetaria.

Dinsdag 7 september: van 20-22u: aanbidding op de vooravond van het feest van Maria Geboorte.

Woensdag 8 september: H. Mis om 9uur ter ere van Onze Lieve Vrouw geboorte.

Vrijdag 10 september – zondag 12 september: Schilderretraite door zr. Leen. Beperkte inschrijvingen.

Tweede beurt van de schilderretraite van 14-16 september.

Dinsdag 14 september: Feest van de Kruisverheffing. H. Mis is om 9u.

Zaterdag 18 september: Op missie in Halle voor vormelingen

Zondag 19 september: St Jozefskring.

Dinsdag 28 september: gebedsgroep ‘het Cenakel’ te Sente, om 19u.

Zaterdag 2 oktober : eerste zaterdag, gebedsdag. U kunt uw picknick meebrengen en opeten in de cafetaria.

Woensdag 6 oktober: 20-22 u: aanbidding op de vooravond van O.L. Vrouw van de Rozenkrans

Donderdag 7 oktober: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. De H. Mis is om 9 uur.

Woensdag 20 oktober: Recollectie decanaat Diksmuide-Veurne. Gastspreker is Mgr. Lode Aerts.

Zaterdag 23 oktober: 50 jaar gebedsgroep CREDO.