Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken U ootmoedig dat God hem Zijn macht doet gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo.
Amen.

Terwijl de priester(s) en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontmoeten in de heilige Communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering mee volgen, het gebed om geestelijke communie.

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

Eerste dag

Jezus vraagt: “Leid vandaag de hele mensheid naar me toe, bijzonder alle zondaars, en dompel ze in de oceaan van Mijn Barmhartigheid. Daardoor vermindert ge mijn bitterheid om de verloren zielen.”

Laten we bidden om barmhartigheid voor de gehele wereld

Barmhartige Jezus, Uw verhevenste eigenschap is medelijden te hebben en vergiffenis te schenken. Let niet op onze zonden, maar op het vertrouwen dat we stellen in uw oneindige goedheid. Neem ons allen op in uw barmhartige Hart en stoot niemand af. We vragen het U om de liefde, die U met de Vader en de Heilige Geest verenigt.

Onze Vader … ,Wees gegroet Maria…., Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen op de hele mensheid neer, vooral op de arme zondaars, wier enige hoop het aller barmhartigste Hart van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, is. Door Zijn smartelijk lijden, schenk ons Uw Barmhartigheid, opdat we allen samen uw almachtige barmhartigheid in eeuwigheid mogen prijzen. Amen. Het Kroontje

Tweede dag

Jezus vraagt: “Leid vandaag alle priesters en kloosterzusters naar me toe en dompel ze in de afgrond van Mijn Barmhartigheid. Zij gaven me de kracht mijn bitter lijden te doorstaan. Als door kanalen zal Ik door hen Mijn Barmhartigheid over de hele mensheid uitgieten.”

Laten we bidden voor de priesters en kloosterlingen

Barmhartige Jezus, van wie al het goede komt, vermeerder de genade van de zielen van de priesters en kloosterlingen, opdat ze waardig en vol vertrouwen alle werken van barmhartigheid verrichten, door woord en daad hun naaste tot de Vader van Barmhartigheid in de hemel leiden en Hem in eeuwigheid de verheerlijking schenken, die hem toekomt.

Onze Vader … ,Wees gegroet Maria…., Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, sla de ogen van uw Barmhartigheid op de uitverkorenen in uw wijngaard, de priesters en de kloosterlingen, en laat hun de genade van uw zegen toekomen. Door de goedheid van het Hart van Uw Zoon, schenk hun de kracht van uw licht, opdat ze de mensen op de weg van het heil leiden om met hen eeuwig uw grenzeloze barmhartigheid te verheerlijken. Amen. Het Kroontje

Derde dag

Jezus vraagt: “Leid vandaag alle trouwe en vrome zielen naar me toe en dompel ze in de oceaan van mijn Barmhartigheid. Deze zielen sterkten me op mijn lijdensweg. Ze waren de druppels van troost in een zee van bitterheid.”

Laten we bidden voor de gelovige christenen

Barmhartige Jezus, die de genadeschatten van uw Barmhartigheid overvloedig aan alle mensen schenkt, neem alle trouwe christenen op in uw barmhartige Hart en sluit niemand uit. We vragen het U omwille van de onbegrijpelijke liefde tot de Hemelse Vader, die uw Hart verteert.

Onze Vader … ,Wees gegroet Maria…., Eer aan de Vader….

Eeuwig Vader, zie met barmhartige blik op de trouwe zielen neer, die het erfdeel van Uw Zoon zijn. Door de verdiensten van zijn bitter lijden, schenk hun uw zegen en omhul ze eeuwig met uw bescherming. Laat niet toe dat ze de liefde en de schat van de Heilige Geest verliezen, maar geef dat ze in verering met de engelen en heiligen Uw Barmhartigheid eeuwig mogen loven. Amen. Het Kroontje

Vierde dag

Jezus vraagt: “Leid heden naar me toe de heidenen en allen die me nog niet kennen. Gedurende mijn bitter lijden heb Ik aan hen gedacht en hun latere ijver troostte mijn Hart. Dompel ze nu in de oceaan van mijn Barmhartigheid.”

Laten we bidden voor de heidenen en ongelovigen

Barmhartige Verlosser, Licht van de wereld, neem de zielen van alle heidenen en ongelovigen, die U nog niet kennen, in uw barmhartig hart op. Moge het licht van uw genade hen verlichten, opdat ze samen met ons de heerlijkheden van uw Barmhartigheid eeuwig mogen loven.

Onze Vader … ,Wees gegroet Maria…., Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen neer op de zielen van de heidenen en ongelovigen, die U nog niet kennen. Ook zij zijn in het barmhartig Hart van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, geboren. Leid ze naar het licht van het evangelie, opdat het geluk, U te beminnen ook hen ten deel valle. Maak dat ook zij de vrijgevigheid van Uw Barmhartigheid eeuwig mogen loven. Amen. Het Kroontje

 

 

 

Vijfde dag

Jezus vraagt: “Breng heden de zielen van de ketters en de dwalenden naar me toe en dompel ze in de oceaan van mijn Barmhartigheid. Zij waren het die mijn lichaam en mijn Hart, de Kerk dus, gedurende mijn bitter lijden verscheurden. Als ze echter in de schoot van de Kerk terugkeren, genezen ze mijn wonden en ondervind Ik troost in mijn lijden.”

Laten we bidden voor hen die dwalen in het geloof

Barmhartige Verlosser, Gij zijt de goedheid zelf en weigert niemand het licht als hij er U om smeekt. Neem alle ketters en allen die in het geloof dwalen in uw barmhartig Hart op. Breng hen door het licht van uw genade terug in de schoot van de Kerk. Laat hen altijd uw bescherming ondervinden en geef dat ook zij de onuitputtelijkheid van uw Barmhartigheid loven.

Onze Vader … ,Wees gegroet Maria…., Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen van de ketters en van hen die dwalen in het geloof, en verstokt, in hun fouten verhard, uw gaven misprezen en misbruikt hebben. Let niet op de hardheid van hun gemoed, maar op de liefde en het bitter lijden van Uw Zoon, die zo vurig heeft gebeden “opdat allen één zijn”(joh 17,21)

Geef dat ze spoedig tot de kudde terugkeren en samen met ons Uw Barmhartigheid eeuwig loven. Amen  Het Kroontje

Zesde dag

Jezus vraagt: “Leid heden de zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen naar me toe. Dompel ze in mijn Barmhartigheid. Ze zijn het meest gelijkvormig aan Mijn Hart en sterkten me in mijn smartvolle doodstrijd. Toen zag ik ze als engelen mijn altaren bewaken. Over hen zal Ik stromen van genaden gieten, want enkel de nederige ziel, die geheel haar vertrouwen in Mij stelt, is in staat mijn gaven te ontvangen.”

Laten we bidden voor de kinderen en de nederige zielen

Barmhartige Verlosser, Gij hebt gezegd: “Leer van Mij dat Ik zachtmoedig en nederig van Hart ben” (Matt 11,29). Neem onder de bescherming van uw barmhartig Hart de zielen van de kleine kinderen en van hen die zachtmoedig en nederig geworden zijn. Zij verrukken de hemel en zijn het voorwerp van bijzonder welgevallen van de Hemelse Vader; ze zijn als welriekende bloemen voor de Goddelijke Troon, waar God behagen schept in de geur van hun deugden. Maak dat deze zielen voortdurend in uw Hart verblijven en onophoudelijk de liefde en de barmhartigheid van God bezingen.

Onze Vader … ,Wees gegroet Maria…., Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, blik genadig neer op de zachtmoedige en nederige zielen en op de zielen van de kleine kinderen, die het Hart van uw Zoon bijzonder dierbaar zijn. Door hun eigenschappen zijn ze meest aan Jezus gelijkvormig en bezitten daardoor onvergetelijke macht bij de Troon van God “de Vader van alle Troost”(2 Kor. 1,3). We bidden U, algoede Vader van Barmhartigheid, uit liefde tot deze zielen en omwille van het eerherstel dat ze U schenken, zegen de ganse wereld opdat we onophoudelijk uw Barmhartigheid mogen bezingen. Amen  Het Kroontje

Zevende dag

Jezus vraagt: “Leid heden de zielen naar me toe, die mijn Barmhartigheid heel bijzonder vereren en verheerlijken. Deze zielen namen het meest van mijn lijden deel en drongen het diepst in mijn geest door. Ze zijn levende weerspiegelingen van mijn barmhartig Hart. Deze zielen zullen in het komende leven met een bijzondere glans verschijnen, en geen enkele van hen zal in de hel gestoten worden. In het uur van hun dood zal Ik hen bijstaan.”

Laten we bidden voor hen die de goddelijke barmhartigheid vereren en verspreiden

Barmhartige Verlosser, wiens Hart enkel liefde is, neem onder de bescherming van uw barmhartig Hart alle zielen die de grootheid van uw Barmhartigheid vereren en verspreiden. Uitgerust met de kracht van God zelf, steeds op uw oneindige Barmhartigheid vertrouwend, overgeven aan de Wil van God, dragen ze op hun schouders de ganse mensheid en bekomen voor haar onophoudelijk genade en vergiffenis van de Hemelse Vader. Mogen ze in hun ijver nooit verflauwen. Wees in hun doodsuur niet hun Rechter maar hun barmhartige Verlosser.

Onze Vader … ,Wees gegroet Maria…., Eer aan de Vader….

Eeuwige vader, zie genadig neer op de zielen, welke heel bijzonder uw ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke Barmhartigheid vereren en verheerlijken. In het Hart van Uw Barmhartige Zoon geboren, zijn ze als een levend evangelie: hun handen zijn vol barmhartigheid en hun van vreugde overstromende ziel zingt U een loflied toe. Wij bidden U, milde God, toon hen uw Barmhartigheid naar de maat van de hoop en het vertrouwen dat ze op U stellen, omdat de belofte van de Verlosser vervuld worde: dat Hij degenen zal beschermen, reeds in dit leven en bijzonder in het uur van de dood, die het mysterie van uw Barmhartigheid vereren en verspreiden. Amen. Het Kroontje

 

Achtste dag

Jezus vraagt: “Leid heden de zielen van het vagevuur naar me toe en dompel ze diep in de afgrond van mijn Barmhartigheid, opdat stromen van mijn Bloed hun lijden verzachten. Al deze zielen zijn me dierbaar, terwijl ze de goddelijke Gerechtigheid genoegdoening schenken. Gij hebt de mogelijkheid hun lijden te verzachten, terwijl ge in de schatten van de Kerk put door de aflaten en offers van eerherstel… O, kondet ge toch hun kwellingen zien, ge zoudt niet ophouden hun de aalmoes van uw gebed te laten toekomen en hun schuld aan mijn Gerechtigheid af te betalen.”

Laten we bidden voor de arme zielen in het vagevuur

Barmhartige Verlosser, Gij hebt gezegd: “Wees barmhartig, zoals mijn Hemelse Vader barmhartig is” (Luc. 6,36), we bidden U, neem onder de bescherming van uw barmhartig Hart de arme zielen in het vagevuur, die u zo dierbaar zijn en de goddelijke Gerechtigheid voldoening schenken. Mogen de stromen van het bloed en water, die uit uw barmhartig Hart spruiten, de vlammen van het vagevuur doven, opdat ook daar de macht van uw Barmhartigheid geprezen worde.

Onze Vader … ,Wees gegroet Maria…., Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen neer op de zielen van het vagevuur. Omwille van het smartelijk lijden van onze Verlosser en omwille van de bitterheid die in deze uren zijn allerheiligste Hart vervuld heeft, toon Uw Barmhartigheid aan diegenen die onder uw gerechtige blik staan. We bidden U, wil op deze zielen enkel neerzien door de wonden van uw boven alles geliefde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, wiens goedheid en Barmhartigheid grenzeloos zijn. Amen.  Het Kroontje

Negende dag

Jezus vraagt: “Leid heden alle lauwe zielen naar me toe en dompel ze in de zee van mijn Barmhartigheid. Deze zielen hebben mijn Hart het pijnlijkst gewond. Voor hen walgde ik het meest in de Hof van Olijven. Zij ontrukten me de klacht: “Vader, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan, doch niet mijn wil, maar uw Wil geschiede”(Luc. 22,42). Voor hen is mijn Barmhartigheid de laatste redding.”

Laten we bidden voor de lauwe zielen

Barmhartige Verlosser, Gij zijt de goedheid zelf, neem alle lauwe zielen onder de bescherming van uw aller barmhartigste Hart. Mogen deze ijskoude zielen, die gelijken op de ontbinding van de dood en U daardoor met afschuw vervulden, zich verwarmen aan het vuur van uw reine liefde. O goedertierenste Jezus, wend uw Barmhartigheid aan en neem hen op in het brandpunt van uw liefde, opdat ook zij, door nieuwe ijver bezield, u dienen mogen.

Onze Vader … ,Wees gegroet Maria…., Eer aan de Vader….

Eeuwige Vader, blik genadig neer op de lauwe zielen, die immers ook het voorwerp zijn van de liefde van het aller barmhartigste hart van uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus. God van Barmhartigheid en van alle troost, wij bidden U, door de verdiensten van het smartvol lijden van uw geliefde Zoon, en door zijn drie uren durende strijd aan het kruis, ontvlam hen in liefde, opdat ze opnieuw de verhevenheid van uw Barmhartigheid mogen verheerlijken in eeuwigheid. Amen

Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde,
wij komen tot bij U.
Wij verkiezen U opnieuw tot onze Moeder.
Wij vertrouwen ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.
Neem deze toewijding van ons aan
en wil ons geleiden op de weg van de vrede.

Hoor ons roepen tot U in onze nood,
in onze onmacht tegenover zoveel zonde en kwaad.
Wat wij niet kunnen, zult gij in ons bewerken.

Zegen onze kinderen, bemoedig onze jeugd.
Zegen onze gezinnen,
troost onze zieken, sta de stervenden bij,
geef moed aan de bejaarden
en licht aan hen die alleen door leven moeten gaan.
Zegen onze gemeenschap, onze parochie en de hele wereld.
Wees allen nabij
en leer ons bidden om de Geest die alles nieuw maakt.

Geef ons meer geloof in uw Zoon Jezus Christus
en leer ons bidden in vertrouwen en overgave.
Moeder Maria, kom bij ons wonen
en toon ons de weg die leidt naar de echte vrede,
naar liefdevol samenleven met elkaar,
naar de vrede die alleen God kan geven,
omdat Hij liefde is.
Bescherm ons allen tegen onheil en geweld.

Wij zijn van U,
bekeer ons hart en laat ons bouwen aan een betere wereld,
hier en nu.

Koningin van de Vrede, bid voor ons.

Hoe bidden we de Rozenkrans van de barmhartigheid:
Bij het begin bid je een Onzevader, een Weesgegroet en de Geloofsbelijdenis.

Op de kralen van het Onzevader bid je :
” Eeuwige Vader, ik offer U op, het Lichaam en het Bloed, de ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en die van de hele wereld”.

Op de kralen van het Weesgegroet bid je :
“Omwille van zijn bitter lijden heb, heb medelijden met ons en met heel de wereld”.

Tot slot bid je drie keer :
“Heilige God, heilige almachtige God, heilige eeuwige God, wees barmhartig met ons en met heel de wereld”.

Jezus heeft beloofd vele genaden te geven aan de mensen die deze rozenkrans bidden. Ze zullen barmhartigheid ontvangen in het uur van hun dood.
Zondaars die deze rozenkrans bidden zal Jezus de vrede van het hart geven en het uur van hun dood zal een gelukkig uur zijn.
Bidt deze rozenkrans in aanwezigheid van stervenden, zodat Jezus niet als een rechtvaardige Rechter, maar als de barmhartige Redder tussen zijn Vader en de stervende in zou staan.

Heilige Jozef, bewaarder van het heilig Huisgezin, bescherm onze gezinnen en onze gemeenschap. Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.

Sta ons bij in de strijd tegen het kwaad. Geef ons de moed om ieder dag opnieuw onze plichten te vervullen en de Wil van God te volbrengen. Weerhoud onze tong van onwaarheid en kwetsende woorden.

Verlicht ons verstand als we beslissingen moeten nemen. Sterk ons in tegenspoed en in ontmoediging. Verstevig onze liefde opdat in ons gezin steeds wederzijds vertrouwen en verdraagzaamheid zouden heersen.

Keer alle gevaren naar ziel en lichaam van ons af : aan huis, bij de arbeid en op de baan. En moge tenslotte God steeds de ereplaats bekleden in ons gezin en in onze harten.

Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk, help onze heilige vader paus Franciscus, onze bisschoppen en priesters, diakens en seminaristen, bescherm de heilige Kerk.

Wil samen met de heilige Maagd Maria bij Jezus ten beste spreken voor al onze gezinnen, voor de gemeenschappen en in het bijzonder voor onze jongeren en onze jeugd.

Dank u heilige Jozef, dank u moeder Maria, dank u Heer Jezus !

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden.
God, door uw heilige Geest
hebt Gij uw Licht geschonken
aan hen die geloven.
Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest
om al wat goed is te kennen
en ons voor altijd over zijn bijstand te verheugen.
Door Christus onze Heer.
Amen.

O heilige Geest,
ziel van mijn ziel,
ik aanbid U, verlicht me, leid me,
versterk me, troost me.
Zeg me wat ik moet doen,
geef me uw bevelen.
Ik beloof dat ik me zal onderwerpen
en zal aannemen al wat me zal overkomen.
Maak mij slechts uw heilige wil bekend.
Kardinaal Mercier

“Kom, Schepper, Geest”

Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt
en dat ons zwakke lichaam leeft
van uit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Gebed om de vervulling van de heilige Geest
Jezus, ik weet dat ik van U ben en dat Gij voor immer van mij zijt.
Ik zeg U dank, omdat Gij mij uw heilige Geest hebt gegeven
bij mijn doopsel en vormsel, om samen met U een nieuw leven te kunnen leiden.

Vernieuw uw Geest in mij. Vervul mij steeds meer met uw Geest,
maak mij volkomen nieuw door de volheid van uw H.Geest,
zodat ik nieuwe inzichten ontvang in de H.Schrift,
nieuwe smaak en volharding in het gebed.

Geef mij U te vinden bij het ontvangen van de sacramenten,
lief te hebben zoals Gij liefhebt, vergiffenis te schenken zoals Gij vergiffenis schenkt,
ten beste te spreken zoals Gij ten beste spreekt.

Geef mij getuige te zijn, zoals Gij getuige waart van de Waarheid,
de gaven te gebruiken waarmee Gij mij ruim begunstigt
voor het welzijn van uw volk.
Moge ik de vrede en de vreugde smaken die Gij ons hebt beloofd.

Vervul mij met uw Geest, Heer,
want mijn diepste verlangen is mij te laten vernieuwen
en alles aan te nemen wat Gij mij wilt geven. Amen.

Gebed tot de H.Geest
Stort uw vuur uit :
in de harten van de mensen : dat ze uw liefdevuur doorgeven,
in de mond van de mensen : dat ze uw taal spreken,
in de ogen van de mensen : dat ze uw liefde uitstralen,
in de handen van de mensen : dat ze metterdaad goed doen.
Zend uw adem neer :
over allen die geloven en over allen die twijfelen,
over allen die eenzaam zijn en nood hebben aan liefde,
over allen die schoonheid scheppen en aan de toekomst bouwen,
over alle huizen en gezinnen, over uw Kerk en de wereld.

Geest van Jezus, wij vragen U :
dat uw vuur ons allen mag begeesteren
dat uw adem ons allen moge bezielen. Amen.

Adem in mij

Adem in mij
o heilige Geest
opdat ik heilige denke !

Drijf mij voort
o heilige Geest
opdat ik heilig handel !

Trek mij aan
o heilige Geest
opdat ik heilig beminne !
Sterk mij ook
o heilige Geest
opdat ik heilige beware !

En waak over mij
o heilige Geest
opdat ik het heilige
nimmer meer verlieze.
Amen.

Liefdevolle Maagd Maria,
gedenk dat het nog nooit is gehoord
dat iemand die tot u zijn toevlucht nam,
om uw bijstand verzocht
of uw voorspraak inriep
ooit door u verlaten werd.
Aangemoedigd door dit vertrouwen
kom ik tot u, die mijn Moeder zijt.
Onder het gewicht van mijn zonden
werp ik mij voor uw voeten neer.
Moeder van het Goddelijk Woord,
versmaad mijn gebeden niet
maar neem ze genadig aan
en wil ze verhoren.
Amen.

H. Bernardus

Vader lief, heb medelijden.
Heb medelijden met uw kinderen.
Laat hen niet verloren gaan.
Het zijn ook uw kinderen,
uw lievelingen.
Neem hen op in uw liefde, nu en altijd.
Voor deze mensen heeft Jezus geleden.
Voor deze mensen is Jezus gestorven.
Jezus lief, heb medelijden.
Heb medelijden met uw kinderen.

Geest van liefde,
Geest van God,
neem deze mensen die gaan sterven
op in uw liefde.
Wees hen genadig.
Spaar hen.
Laat hen niet verloren gaan.
Neem hen op in uw liefde
voor alle eeuwigheid.

Dit zegt tot u Moeder Maria.
Bid dit gebed elke dag mijn kinderen.
Door dit gebed zult ge veel zielen redden.
God zal hen genadig zijn en vergiffenis schenken.

Uit het boek: “God is Liefde”

9 dagen  bidden voor  de komst  van  de H.Geest

PINKSTEREN
Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.
God, door uw heilige Geest
hebt Gij uw Licht geschonken
aan hen die geloven.
Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest
om al wat goed is te kennen
en ons voor altijd over zijn bijstand te verheugen.
Door Christus onze Heer.
Amen.

O heilige Geest,
ziel van mijn ziel,
ik aanbid U, verlicht me, leid me,
versterk me, troost me.
Zeg me wat ik moet doen,
geef me uw bevelen.
Ik beloof dat ik me zal onderwerpen
en zal aannemen al wat me zal overkomen.
Maak mij slechts uw heilige wil bekend.

Kardinaal  Mercier

Wereldgebedsdag voor de heiliging van de priesters
Rome, 22 april 2008. – De Congregatie voor de Clerus biedt aan de gelovigen een gebed aan in het vooruitzicht van de volgende Wereldgebedsdag voor de heiliging van de priesters, die ieder jaar gevierd wordt op het feest van het Heilig Hart van Jezus, sinds Johannes Paulus II deze ingevoerd heeft.

1. Gebed door de gelovigen voor de priesters
Heer Jezus, aanwezig in het Allerheiligste Sacrament,
Gij zijt onder ons aanwezig willen blijven door Uw priesters,
maak dat hun woorden alleen de Uwe zouden zijn,
hun gebaren alleen de Uwe,
hun leven alleen een trouwe weerspiegeling van het Uwe.
Mogen het mannen zijn die tot God spreken over de mensen
en die tot de mensen over God spreken.
Mogen zij niet vreesachtig zijn in hun dienst,
en de Kerk dienen zoals zij gediend wil worden.
Mogen het mannen zijn die getuigen van het eeuwige in onze tijd,
en op de wegen van de geschiedenis gaan met dezelfde tred als de Uwe
door aan iedereen goed te doen.
Mogen zij trouw zijn aan hun engagement,
jaloers op hun roeping en zelfgave,
heldere spiegels van de identiteit die de hunne is
en mogen zij leven in de vreugde van de gave die zij ontvingen.
Dat vraag ik U door de Heilige Maagd Maria, Uw Moeder:
Zij was aanwezig in Uw leven en zal het altijd zijn in het leven van Uw priesters.
Amen.
2. Gebed van de priesters: “Maak van mij een priester naar Uw Hart!”
Heer, Gij hebt mij tot het priesterambt geroepen
op een concreet ogenblik van de geschiedenis,
zoals in de eerste apostolische tijd.
Gij wilt dat alle christenen,
en priesters in het bijzonder,
getuigen zijn van Gods wonderdaden
en van de kracht van Uw Geest.
Maak dat ook ik getuig van de waardigheid van het menselijk leven,
van de grootsheid van de liefde
en van de macht van het ambt dat ik ontvangen heb:
dat alles volgens mijn eigen levensstijl, gefascineerd door U
uit liefde, uitsluitend uit liefde en omwille van een nog grotere liefde.
Maak dat mijn celibatair leven
de bevestiging zou zijn van een blij en gelukkig ja,
dat voortkomt uit het feit dat ik mij op U verlaat
en mij geheel aan de anderen wijd
ten dienste van Uw Kerk.
Geef mij kracht in mijn zwakheden
en mogen mijn overwinningen U eveneens behagen.
Moeder, Gij die het grootste en heerlijkste ja van alle tijden hebt gesproken,
maak dat ik mijn leven van alledag weet om te vormen
tot een bron van edelmoedigheid en toewijding,
en dat ik met U, onder de grote kruisen van de wereld
verenigd zou zijn met het verlossend lijden van het sterven van Uw Zoon,
om met Hem de overwinning te genieten
van de verrijzenis tot het eeuwig leven.
Amen.
3. Gebed dat priesters dagelijks kunnen bidden.
Almachtige God, moge Uw genade ons helpen opdat wij die het priesterambt ontvangen hebben, U waardig en trouw zouden dienen, in volledige zuiverheid en met een goed geweten. En indien wij er niet toe komen in deze onschuld te leven, verleen ons oprecht het kwaad te bewenen dat wij begaan hebben en U in alles ijverig, nederig en met goede wil te dienen. Door Christus onze Heer. Amen.

God,
De heilige Godelieve, bij wie we onze toevlucht zoeken,
had ruimschoots haar deel in het lijden.

Zij droeg het geduldig, verlicht door het geloof,
geankerd in goddelijke hoop,
in liefde verenigd met de verlossende Heiland.Laat de voorspraak van Sinte Godelieve
ons steeds nabij zijn.
Luister naar haar gebed voor ons.
Leg uw hand op ons hoofd,
richt ons oog op het kruis,
stort uw Geest in ons hart.

Leer ons geloven dat onze toekomst veilig blijft
in de tijd en in de eeuwigheid,
omdat Gij onze Vader zijt.
Amen

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Ora pro nobis sancta Dei genitrix
Ut digni efficiamur promissionibus Christi

Gebed voor het gezin
Jezus, Maria en Jozef, in u beschouwen wij de luister van de ware liefde en met vertrouwen
wenden wij ons tot u.
Heilige Familie van Nazareth, maak ook van onze gezinnen plaatsen van gemeenschap en gebed, authentieke scholen van het Evangelie en kleine huiskerken.
Heilige Familie van Nazareth, laat gezinnen nooit meer ervaren wat geweld is, uitsluiting en scheiding: dat ieder die gewond is of te schande gemaakt, spoedig vertroosting en genezing mag ervaren.
Heilige Familie van Nazareth, laat de komende Bisschoppensynode ons meer bewust maken van de heiligheid en onschendbaarheid van het gezin en van zijn schoonheid in het plan van God.
Jezus, Maria en Jozef, wil ons horen en verhoren.
Amen.

Paus Franciscus